เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

รับส่งผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับบ้านในเขตบ้านปรางค์

รับส่งผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับบ้านในเขตบ้านปรางค์

ตรวจความสงบเรียบร้อย ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

ตรวจความสงบเรียบร้อย ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

ตรวจความสงบเรียบร้อย สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

ตรวจความสงบเรียบร้อย สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ต้อนรับคณะครู และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะครู และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับส่งผู้ป่วยติดเตียง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับที่พัก ในเขตบ้านขอน

รับส่งผู้ป่วยติดเตียง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับที่พัก ในเขตบ้านขอน

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเยาวชนหญิง จากรถจักรยานยนต์ล้มเอง หน้าโรงเรียนบ้านร้อง

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเยาวชนหญิง จากรถจักรยานยนต์ล้มเอง หน้าโรงเรียนบ้านร้อง

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย จากอุบัติเหตุรถบรรทุกโม่ปูนชนท้ายรถยนต์ ในเขตบ้านร้อง

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บชาย จากอุบัติเหตุรถบรรทุกโม่ปูนชนท้ายรถยนต์ ในเขตบ้านร้อง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชุมชนบ้านผักเฮือก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากชุมชนบ้านผักเฮือก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตบ้านนาป่าน และบ้านป่าหัด

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตบ้านนาป่าน และบ้านป่าหัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

19 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส2(เดือน มกราคม 2566 – เดือน มีนาคม 2566)
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
9 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1(เดือน ตุลาคม 2565 – เดือน ธันวาคม 2565)
9 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
9 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
9 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
15 พฤศจิกายน 2565 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว
23 พฤษภาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 เมษายน 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
20 กุมภาพันธ์ 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
27 มกราคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
23 พฤศจิกายน 2565 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565/ระเบียบวาระการประชุม/ประกาศประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2565 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
26 กันยายน 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 กันยายน 2565 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปัว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
16 พฤษภาคม 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
25 เมษายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 เมษายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานกู้ชีพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
19 เมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (นักวิชาการตรวจสอบภายใน , นักวิชาการเงินและบัญชี , นายช่างสำรวจ , เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ และสัตวแพทย์)
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
31 มีนาคม 2566 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
1 พฤศจิกายน 2565 การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หนังสือราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

39335
Visit Today : 16
Visit Yesterday : 20
This Month : 647
This Year : 3668
Total Visit : 39335
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...