เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการขับเคลื่อน โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต “ ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการขับเคลื่อน โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เมืองพลัว เมืองเก่ามีชีวิต “ ครั้งที่ 2

การขับเคลื่อนศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับขยะในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือ 36 อปท. (จังหวัดน่าน)

การขับเคลื่อนศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับขยะในพื้นที่ 5 อำเภอสายเหนือ 36 อปท. (จังหวัดน่าน)

เทศบาลตำบลปัวรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลปัวรับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประเภทเทศบาลตำบล ประจำปี 2563

ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

ประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการจัดการขยะ เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ประชุมหารือการจัดการขยะ เทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลตำบลปัว ประชุมเตรียมความพร้อม การต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับท่านบัณฑูร ล่ำซำ และคณะ จากมูลนิธิป่ารักษ์น้ำ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับท่านบัณฑูร ล่ำซำ  และคณะ จากมูลนิธิป่ารักษ์น้ำ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว

โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

28 ตุลาคม 2564 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
7 ตุลาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือน กรกฎาคม 2564 – เดือน กันยายน 2564)
1 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
3 กันยายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (เดือน เมษายน 2564 – เดือน มิถุนายน 2564)
16 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
16 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
19 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
25 พฤศจิกายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564
15 ตุลาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
27 กันยายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 สิงหาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
18 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
10 สิงหาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
29 กรกฎาคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
24 พฤษภาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
17 กันยายน 2564 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานธุรการ ดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว
3 สิงหาคม 2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
7 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
7 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

26196
Visit Today : 20
Visit Yesterday : 20
This Month : 173
This Year : 8212
Total Visit : 26196
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...