เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง บ้านขอน พร้อมเก็บสายสื่อสารที่ห้อยต่ำ บ้านนาป่าน และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

เปลี่ยนโคมไฟกิ่ง บ้านขอน พร้อมเก็บสายสื่อสารที่ห้อยต่ำ บ้านนาป่าน และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

ให้บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับที่พักบ้านปรางค์พัฒนา ๑

ให้บริการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กลับที่พักบ้านปรางค์พัฒนา ๑

ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดชุมชนประชารัฐ บ้านร้อง

ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดชุมชนประชารัฐ บ้านร้อง

ออกให้บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง บ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ออกให้บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยติดเตียง บ้านนาป่าน ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

ตัดหญ้าและเก็บขยะ บริเวณคลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

ตัดหญ้าและเก็บขยะ บริเวณคลองสวยน้ำใส บ้านปรางค์พัฒนา ๑

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)

รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่ในบ้านป่าหัด มีอาการใจสั่น เพลีย อ่อนแรง นำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ อาศัยอยู่ในบ้านป่าหัด มีอาการใจสั่น เพลีย อ่อนแรง นำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาล

ฉีดล้างทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดราชสีมา (วัดขอน) , ศาลเจ้าพ่อหลวงปัว และร่องระบายน้ำหลังร้านเดชาการไฟฟ้า

ฉีดล้างทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดราชสีมา (วัดขอน) , ศาลเจ้าพ่อหลวงปัว และร่องระบายน้ำหลังร้านเดชาการไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

22 มีนาคม 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
7 กุมภาพันธ์ 2567 รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
29 มกราคม 2567 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
21 ธันวาคม 2566 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2566 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 พฤศจิกายน 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4(เดือน กรกฎาคม 2566 – เดือน กันยายน 2566)
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
19 มกราคม 2567 ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
7 มีนาคม 2567 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568
27 กุมภาพันธ์ 2567 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
19 กุมภาพันธ์ 2567 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
26 มกราคม 2567 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
20 พฤศจิกายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
26 ตุลาคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
26 กันยายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
21 กันยายน 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
11 กันยายน 2566 ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสภาเทศบาลตำบลปัว
24 สิงหาคม 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
19 มกราคม 2567 ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
12 มกราคม 2567 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาล
12 มกราคม 2567 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
24 พฤศจิกายน 2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
26 ตุลาคม 2566 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย
20 ตุลาคม 2566 รับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ตุลาคม 2566 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
20 ตุลาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 ตุลาคม 2566 คำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หนังสือราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

49262
Visit Today : 4
Visit Yesterday : 26
This Month : 365
This Year : 3255
Total Visit : 49262
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...