เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

ออกให้บริการน้ำ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ออกให้บริการน้ำ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ซ่อมแซมป้ายไฟจุดเช็คอินยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ซ่อมแซมป้ายไฟจุดเช็คอินยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ตรวจสอบและซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

ตรวจสอบและซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒

ตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

ตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

วีดิทัศน์โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่บ้านแก้ม

วีดิทัศน์โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่บ้านแก้ม

ดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และลานจอดรถ

ดูแลอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒ และลานจอดรถ

ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๒

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ (ตลาดบน)

ออกให้บริการรดน้ำดับฝุ่นในสนามกีฬาโรงเรียนปัว

ออกให้บริการรดน้ำดับฝุ่นในสนามกีฬาโรงเรียนปัว

วีดิทัศน์กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน และตกแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนน

วีดิทัศน์กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน และตกแต่งกิ่งไม้ปกคลุมถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

9 มกราคม 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส1(เดือน ตุลาคม 2565 – เดือน ธันวาคม 2565)
9 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
9 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
9 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
15 พฤศจิกายน 2565 แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ตุลาคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส4(เดือน กรกฎาคม 2565 – เดือน กันยายน 2565)
27 ตุลาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565
27 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณาโครงการก่อสร้างจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารสด ตลาดสดเทศบาล2 (ตลาดล่าง) บ.ปรางค์พัฒนา1 หมู่ที่3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
27 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ค.ส.ล. 200 คน 1 ชั้น 8 ห้องเรียน (แบบฐานแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว อ.ปัว จ.น่าน
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว กำหนดสมัยประชุมสามัญ 2,3,4 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2567
20 กุมภาพันธ์ 2566 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
27 มกราคม 2566 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
23 พฤศจิกายน 2565 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565/ระเบียบวาระการประชุม/ประกาศประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2565 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
26 กันยายน 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
23 กันยายน 2565 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลปัว ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
19 กันยายน 2565 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
19 กันยายน 2565 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
13 กันยายน 2565 ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
1 พฤศจิกายน 2565 การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
6 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
7 กันยายน 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 กันยายน 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 กันยายน 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
7 กันยายน 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
7 กันยายน 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
7 กันยายน 2565 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
2 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง
30 ธันวาคม 2564 คำสั่งเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

หนังสือราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว
สายด่วนนายกฯ 054-791400 ต่อ 11

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

37752
Visit Today : 14
Visit Yesterday : 34
This Month : 580
This Year : 2085
Total Visit : 37752
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...