เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดปรางค์

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดปรางค์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณ ถนนสวยสะอาด (ถนนเส้นโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณ ถนนสวยสะอาด (ถนนเส้นโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว)

ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19

เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564

กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลปัว จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ 28 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

7 ตุลาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือน กรกฎาคม 2564 – เดือน กันยายน 2564)
1 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
3 กันยายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
16 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (เดือน เมษายน 2564 – เดือน มิถุนายน 2564)
16 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
16 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
19 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
9 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
27 กันยายน 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
17 กันยายน 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
23 สิงหาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
18 สิงหาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
10 สิงหาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
29 กรกฎาคม 2564 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
24 พฤษภาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
17 พฤษภาคม 2564 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัวเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
12 พฤษภาคม 2564 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
17 กันยายน 2564 รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานธุรการ ดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว
3 สิงหาคม 2564 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
7 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
7 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 ตุลาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด


นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

25015
Visit Today : 18
Visit Yesterday : 30
This Month : 463
This Year : 7031
Total Visit : 25015
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...