เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

หน่วยงานภายใน

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการลดปัจจุบันเสี่ยงทางสุขภาพ

เทศบาลตำบลปัว ต้อนรับคณะและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการลดปัจจุบันเสี่ยงทางสุขภาพ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ใหม่ตามหลัก 3Rs ในสถานศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลปัว รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายกเทศมนตรีตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว และนายกเทศมนตรีตำบลปัว

โครงการจิตอาสาพัฒนา (Big Cleaning Day)

โครงการจิตอาสาพัฒนา (Big Cleaning Day)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลปัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสูง

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
6 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
6 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
6 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
25 ธันวาคม 2563 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)
6 ตุลาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
21 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0002,9-0003,9-0005,9-0006,9-0009,9-0010 ภายในเขตเทศบาลตำบลปัว บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0015 สายสองลื้อ บ้านขอน-บ้านป่าลาน หมู่ที่1,5 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
27 พฤศจิกายน 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
28 ตุลาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กันยายน 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
24 สิงหาคม 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563
10 สิงหาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
29 กรกฎาคม 2563 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 เมษายน 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
9 เมษายน 2563 ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการและทั่วไป
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
28 พฤษภาคม 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป
28 พฤษภาคม 2563 สมรรถนะประจำสายงาน

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

19135
Visit Today : 1
Visit Yesterday : 24
This Month : 49
This Year : 1151
Total Visit : 19135
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...

นับถอยหลังเลือกตั้งเทศบาล