เทศบาลตำบลปัว จังหวัดน่าน

หน่วยงานภายใน

กิจการสภา

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริต

ข้อมูลท่องเที่ยว

หนังสือราชการ

ผลการดำเนินงาน

Login

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔

การตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

การตรวจประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

ครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564 (โรงเรียนผู้สูงอายุ)

โครงการบัณฑิตน้อยและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการบัณฑิตน้อยและพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day (31 มีนาคม 2564)

กิจกรรม Big Cleaning Day (31 มีนาคม 2564)

การประชุมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

รณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว

รณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัว

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2564

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ

9 เมษายน 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)
1 เมษายน 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
1 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
5 มกราคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
5 มกราคม 2564 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.9-0014 ถนนสายสลีเมือง (บ้านนาป่าน-บ้านร้อง) หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน
5 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจราโดยแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 9-0013 ถนนสายสุทธิรัตน์ (บ้านปรางค์พัฒนา 1-บ้านต้นแหลง) หมูที่ 7 ตำบลปัว
4 มกราคม 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
28 ธันวาคม 2563 ประกาศ ประมูลราคาให้เช่าตลาดสดเทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564
25 ธันวาคม 2563 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
27 พฤศจิกายน 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
28 ตุลาคม 2563 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
18 กันยายน 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
24 สิงหาคม 2563 หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563
10 สิงหาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
29 กรกฎาคม 2563 หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัว เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2563
25 พฤษภาคม 2563 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
27 เมษายน 2563 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปัวสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
9 เมษายน 2563 ประกาศการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
7 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
7 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7 พฤษภาคม 2564 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 มิถุนายน 2563 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ในช่วงทดลองงาน
9 มิถุนายน 2563 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการและทั่วไป
1 มิถุนายน 2563 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น

สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข่าวสมัครงานราชการ

เว็บบอร์ด

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

สถิติผู้เยี่ยมชม

20925
Visit Today : 2
Visit Yesterday : 20
This Month : 226
This Year : 2941
Total Visit : 20925
Who's Online : 1

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล

View Results

Loading ... Loading ...