กองการศึกษา


กองการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส งานปรับปรุงคุณภาพชีวิต งานส่งเสริมอาชีพ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารการศึกษา

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานสารบรรณ
– งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานจัดทำฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกองการศึกษา
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานการศึกษาปฐมวัย
– งานขยายโอกาสทางการศึกษา (นอกระบบและตามอัธยาศัย)
– งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
– ประสานงานในการอุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
– งานสถิตินักเรียนในเขตเทศบาล
– งานกีฬาและนันทนาการ
– งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ
– งานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน
– การพัฒนาเทคนิคการกีฬา
– การจัดการแข่งขันกีฬา
– การส่งเสริมการกีฬาเพื่ออาชีพ
– การบริการอาคาร สถานศึกษา และผู้ตัดสิน
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานส่งเสริประเพณีและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวม องค์ความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม
– งานพัฒนาแหล่งมรดกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
– งานฟื้นฟู รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
– งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
– ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
– ศึกษาวิจัยเพื่อค้ นหาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมของสังคม
– ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐกับรัฐ
– ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ
– ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
– ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม
– สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

2.1 งานพัฒนาชุมชน
– งานส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและปรับปรุงพัฒนาชุมชน
– งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
– งานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม
– งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานสังคมสงเคราะห์
– งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
– งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
– งานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (ผู้ป่วยเอดส์, ผู้พิการ, ผู้ยากไร้)
– งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย