กองการศึกษา

กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทิ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

ฝ่ายบริการการศึกษา

  1. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ
– งานควบคุมภายในกองการศึกษา
– งานพัสดุครุภัณฑ์กองการศึกษา
– งานจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษา
– งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกองการศึกษา
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานการศึกษาในระบบการศึกษา
– งานการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย
– งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
– งานโรงเรียน
– งานกิจการนักเรียน
– งานการศึกษาปฐมวัย
– งานขยายโอกาสทางการศึกษา
– งานห้องสมุด
– งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
– งานเครือข่ายทางการศึกษา
– งานศึกษานิเทศก์
– งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
– งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
– งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
– งานบริหารงานบุคคล ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำวิชาการ
– งานการเงินและบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดอบ ดังนี้

– งานส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมอื่นๆ ของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
– จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป
– การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬาและส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
– งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬาและนันทนาการกำหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
– งานส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประชาชนทั่วไป
– การพัฒนาเทคนิคการกีฬาของเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
– การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์กีฬา
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย