กองคลัง


กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทาง การเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานสารบรรณ, งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
–  งานจัดทำฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกองคลัง
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานการจัดซื้อ และจัดจ้าง
–  การรับจ่ายพัสดุ  – การเก็บรักษาพัสดุ
–  การจำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
–  การจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
–  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
–  งานจัดทำสถิติ รายงาน รายจ่ายประจำปี
–  จัดทำสถิติการรับและเงินนอกงบประมาณ
–  การรายงานสถิติการคลัง
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานระเบียบการคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
–  ควบคุมรับการจ่าย
–  การกู้และการยืมเงินสะสมของเทศบาล
–  ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดปีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี  และการขยายเวลาตัดฝากเงินงบประมาณ
–  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงินการคลังอื่น ๆ
–  เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาล
–  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องรายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

1.5 งานสถิติการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  การศึกษาวิเคราะห์   วิจัย  และเสนอแนะด้านการเงิน  การคลัง  เพื่อพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงวิธีการคลังของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับเงินการเบิก  จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและฐานะการเงินของเทศบาล

2.ฝ่ายพัฒนารายได้

2.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล
–  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
–  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
–  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
–  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
–  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
–  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
–  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
–  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
–  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
–  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินรายรับ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
–  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
–  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
–  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
–  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
–  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
–  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดของแต่ละปี
–  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้ เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
–  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษีภายในกำหนด
–  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
–  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
–  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
–  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
–  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
–  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
–  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
–  งานแจ้งผลรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) ของผู้ เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำปีทุกวัน
–  งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
–  งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
–  งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
–  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
–  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
–  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
–  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
–  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
–  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
–  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
–  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
–  งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
–  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
–  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
–  งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล
–  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสบัญชี ผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ ผ.ท. 5)
–  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ
–  การจัดเก็บรายงานประจำเดือน
–  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนเละที่ดิน
–  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
–  งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
–  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
–  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
–  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย