กองคลัง

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

 

ฝ่ายบริหารงานคลัง

  1. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานสารบรรณ

– งานควบคุมภายในกองคลัง

– งานพัสดุครุภัณฑ์ของกองคลัง

– งานจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง

– งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

– งานจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกองคลัง

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานการจ่ายเงิน การรับเงิน

– การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท

– งานจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท

– งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ

– งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ

– งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี

– การจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

– งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

– งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิบาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานระเบียบการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานควยคุมการเบิกจ่ายเงิน

– การกู้และการยืมเงินสะสมของเทศบาล

– ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการตัดปีการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี และการขยายกวลาตัดฝากเงินงบประมาณ

– ควบคุมการจ่ายเงินงบประมาณหรือทางวิชาการเกี่ยวกับการเงินการคลังอื่น ๆ

– เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณของเทศบาล

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานสถิติการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

– งานทะเบียนคุม

– งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ

– งานเกี่ยวกับเงินประกับสัญญาทุกประเภท

– งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการพัสดุและทรัพย์สิน

– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายพัฒนารายได้

  1. งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

– งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

– งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

– งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น

– งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

– งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยูในเกณฑ์เสียภาษีในปีงประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

– งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษีเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที

– งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

– งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

– งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินรายรับ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

– งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

– งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

– งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

– งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

– งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดของแต่ละปี

– งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

– งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น

(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)

– งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ

– งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

– งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

– งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

– งานแจ้งผลรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำรภาษี (ผ.ท. 5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำปีทุกวัน

– งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

– งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน

– งานเก็บรักษาและการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

– งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

– งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

– งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

– งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

– งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด

– งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

– งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน

– งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

– งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินและปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

– งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

– งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

– งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล

– งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสบัญชีผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4 และ ผ.ท. 5)

– งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 และ 17) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

– งานจัดเก็บรายงานประจำเดือน

– งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

– งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

– งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี

– งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา

– งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

– งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

– งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย