กองวิชาการฯ


กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
– งานสารบรรณ
– งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
– งานจัดทำฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกองวิชาการและแผนงาน
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  การเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
–  การเผยแพร่สนับสนุนนโยบายของเทศบาล จังหวัด รัฐบาล
–  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ / ท้องถิ่น
–  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
–  งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
–  งานสารนิเทศ
–  งานด้านประชาสัมพันธ์และ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน งานศูนย์บริการร่วม งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
– งานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
– งานร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ
– งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
– งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
–  งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
–  งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
–  งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและ เทศบาล
–  งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
–  งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำ  ปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ
–  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
–  การวิเคราะห์และจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
–  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี
–  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ปี
–  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
–  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  การจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
–  เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย