กองสาธารณสุขฯ


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ประกอบด้วย

1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานสารบรรณ
–  งานการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
–  งานจัดทำฎีกาเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้างของกองสาธารณสุขฯ
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
–  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
–  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
–  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 งานวางแผนสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานวางแผนด้านสาธารณสุข
–  งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด
–  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
–  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
–  งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–  งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
–  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
–  งานส่งเสริมสุขภาพ
–  งานสาธารณสุขมูลฐาน
–  งานอนามัยแม่และเด็ก
–  งานวางแผนครอบครัว
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
–  งานกำจัดสิ่งปฏิกูล
–  งานท่อระบายน้ำ
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข

2.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
–  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
–  งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
–  งานประเมินผล
–  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานด้านสุขศึกษา
–  งานอนามัยโรงเรี ยน
–  งานอนามัยแม่และเด็ก
–  งานวางแผนครอบครัว
–  งานสาธารณสุขมูลฐาน
–  งานโภชนาการ
–  งานสุขภาพจิต
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  ป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
–  งานควบคุมแมลงและพาหนะน าโรค
–  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
–  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
–  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
–  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
–  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
–  งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์
–  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านและงานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
–  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
–  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย