ผู้บริหารเทศบาล


นางยุภา  ปัญญาวรรณรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลปัว
ติดต่อ 08 6117 9165


นายธวัช  พรหมรักษ์
รองนายกเทศมนตรี
ติดต่อ 08 6705 9368


นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน
รองนายกเทศมนตรี
ติดต่อ 08 9700 8923


นายแดน  จิตอารี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ติดต่อ 06 1298 7964


นายกิตติกาจ  เกียรติมหาชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ติดต่อ 06 1401 2425

นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาลตำบลปัว
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 15


รองปลัดเทศบาล
ติดต่อ  0 5479 1400 ต่อ 21