ผู้บริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลปัว


รองนายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


เลขานุการนายกเทศมนตรี