ผู้บริหารเทศบาล

team1-01นายพลายชุมพล อยู่เอนก
นายกเทศมนตรีตำบลปัว

team1-02
นายเวชกร  เทพอาจ
รองนายกเทศมนตรี

team1-03
นายฉัตรชัย  ธนามี
รองนายกเทศมนตรี

team1-04
นายชอบ  ชราพก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

team1-05
นายชาญณรงค์  จิณเสน
เลขานุการนายกเทศมนตรี