ผู้บริหารเทศบาล


นางยุภา  ปัญญาวรรณรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลปัว
ติดต่อ 08 6117 9165


นายธวัช  พรหมรักษ์
รองนายกเทศมนตรี
ติดต่อ 08 6705 9368


นางสาวลภัสสินี  บุญยศวรพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี
ติดต่อ 08 9700 8923


นายแดน  จิตอารี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ติดต่อ 06 1298 7964


นายกิตติกาจ  เกียรติมหาชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ติดต่อ 06 1401 2425