หัวหน้าส่วนราชการ

team2-01นายพจน์ปรีชา  เพชรแกมแก้ว
ปลัดเทศบาล

team2-02พ.จ.อ.อุดร  นัยทอง
รองปลัดเทศบาล

team04-2
นางรัชนีวรรณ  อินไทย
หน.สำนักปลัดเทศบาล


นางอมรรัตน์  หาญต๊ะ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

team04-4
นางศรีแพร  ปัญญาวงค์
ผอ.กองคลัง

team04-2
นายมงคล  พุ่มพงษ์
ผอ.กองช่าง

team04-3
น.ส.ศิริธารรักษ์ พวงธรรมสาร
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

team04-7นางพัทธนันท์  ถาวงศ์
ผอ.กองการศึกษา