หัวหน้าส่วนราชการ


นายนำชาติ จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

team2-02พ.จ.อ.อุดร  นัยทอง
รองปลัดเทศบาล

team04-2
นางรัชนีวรรณ  อินไทย
หน.สำนักปลัดเทศบาล


นางอมรรัตน์  หาญต๊ะ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศรีแพร  ปัญญาวงค์
ผอ.กองคลัง

team04-2
นายมงคล  พุ่มพงษ์
ผอ.กองช่าง


นางสาวรติชา ชนะศักดิ์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

team04-7นางพัทธนันท์  ถาวงศ์
ผอ.กองการศึกษา