เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นางสาวสุรีรัตน์ ไชยมิ่ง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ