การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว ครั้งแรก โดยมีนายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอำเภอปัว รักษาราชการแทนนายอำเภอปัว ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายชุฐติเดช ศุภจอมชัย ท้องถิ่นอำเภอปัว สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุม
ในการประชุม ได้เลือก นายเขียน พันชน เป็นประธานสภาชั่วคราว และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว
และในที่ประชุม ได้มีมติในคราวประชุมสภาครั้งแรก เลือก นายอุทิศ จิตอารี เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลปัว นายเขียน พันชน เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลปัว และ พ.จ.อ. อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล เป็น เลขานุการสภา