ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

1. การแจ้งประเมินภาษี               ภายในเดือน พฤษภาคม 2564
2. การชำระภาษี                       ภายในเดือน กรกฎาคม 2564
3. การผ่อนชำระภาษี                 งวดที่ 1 ภายในเดือน กรกฎาคม 2564
งวดที่ 2 ภายในเดือน สิงหาคม 2564  และ
งวดที่ 3 ภายในเดือน กันยายน 2564
4. การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ      ภายในเดือน สิงหาคม 2564
5. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา       ภายในกันยายน 2564