กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ Big Cleaning Day
ล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน)

          วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ Big Cleaning Day บริเวณ ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดบน)
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าที่ เทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.ปัว ที่ 4 ผู้ประกอบการตลาดสด จิตอาสา ประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดเทศบาล 1 (ตลาดบน) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019