ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
เทศบาลตำบลปัว

          เทศบาลตำบลปัว มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนังานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ไปดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 3 ตำแหน่ง
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) สังกัด หน่วยตวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

หากพนักงาน/ข้าราชการรายใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) สามารถติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมที่ งานการเจ้าหน้าที่ 054791400 ต่อ 17

22