การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันศุกร์ที่ 28 ฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว

เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ประชุมได้รับรองการประชุมสภาในครั้งที่ผ่านมา พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปัว จำนวน 3 คน พร้อมกับคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 คน