ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด พ.ศ.2564

ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด พ.ศ.2564 โดยมีสาระสำคัญ กล่าวถึงการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ คือการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจำกัดวงในการระบาดของโรคโควิด

เกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป
ครั้งแรก : ปรับไม่เกิน 1,000.-
ครั้งที่ 2 : ปรับ 1,001-10,000.-
ครั้งที่ 3 : ปรับ 10,001-20,000.-