เทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564

เทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564
และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564

                  เทศบาลตำบลปัว ได้จัดประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2564 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 เนื่องจาก มีปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาความต้องการจากหมู่บ้านได้เสนอโครงการต่อเทศบาล รวมถึงนโยบายผู้บริหารเทศบาล ที่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปัว ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว
โดยมี นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาตำบลปัว และนายนำชาติ จันทร์ดี ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนา และงบประมาณ ไปพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลปัว ต่อไป