การประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลปัว

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. นายพลายชุมพล อยู่เอนก นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายฉัตรชัย ธนามี รองนายกเทศมนตรี และ นายพจน์ปรีชา เพชรแกมแก้ว ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง พนักงานทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. การเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยที่ควรปฏิบัติ

2. การเตรียมความพร้อมในงานวันลอยกระทงที่จะมาถึงนี้ เพื่อให้พนักงานทุกท่านรับทราบ

031157-01

031157-01

031157-01

031157-01

031157-01