การดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 ผลประชุม ศปก.ศบค. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

การดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564
ผลประชุม ศปก.ศบค. ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564