คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 17/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน