แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีงานศพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการจัดทำโครงการฯ เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (อ.ป.ท)

แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีงานศพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และแนวทางการจัดทำโครงการฯ เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (อ.ป.ท)