โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

         วันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการด้วยในครั้งนี้
สำหรับโครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันควบคุมโรคระบาดที่มีการระบาดในปัจจุบัน การเฝ้าระวังการเกิดโรค รวมถึงการป้องกัน และการรักษาโรคระบาด ซึ่งปัจจุบันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นคือ โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ และการกินหมูดิบ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ได้แก่ นายปรีชัย แก้วตา ปศุสัตว์อำเภอปัว