โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการ ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินการ ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล คณะกรรมการขยะ และประชาชน บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้
สำหรับการประชุม จะเป็นเป็นกิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการหารือ พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา และการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะที่จะได้ดำเนินการ ต่อไป