โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

        ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน จึงได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ถูกวิธี และเหมาะสม