โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ณ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ณ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

        วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขยะในชุมชน ณ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามโครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนายนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการขยะ และประชาชน ในพื้นที่บ้านสวนดอก หมู่ที่ 6 เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้
สำหรับการประชุม จะเป็นเป็นกิจกรรม ทบทวนความรู้ คืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการหารือ พูดคุย เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลปัว สถานการณ์ปริมาณขยะในปัจจุบัน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะที่จะได้ดำเนินการ ต่อไป