โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้าน เฟสที่ 3 ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้าน เฟสที่ 3 ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

           วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ การบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้าน เฟสที่ 3 โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมโครงการ
การจัดโครงการ เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ การสร้างรความตระหนัก และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการขยะในครัวเรือน ณ บ้านต้นแหลง หมู่ที่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน