คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านที่ 26/2564 เรื่อง มาตรการในสถานประกอบการหรือแคมป์คนงาน และการเคลื่อนย้ายพนักงานหรือแรงงาน