โครงการอบรมปกิบัติป้องกันภาวะไตเสื่อม บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จัวหวัดน่าน

โครงการอบรมปกิบัติป้องกันภาวะไตเสื่อม บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จัวหวัดน่าน

        วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว จัดโครงการอบรมปกิบัติป้องกันภาวะไตเสื่อม บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จัวหวัดน่าน โดยเป็นการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารเพื่อชะลอการเสื่อมของไต

โดยมีนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปัว คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว และประชาชนจากบ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปัว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้