ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7/2564