เทศบาลตำบลปัว ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลปัว ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

         วันที่ 10 สิงหาคม 2564 อำเภอปัว จัดงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 โดยมี นายสมเกียรติ์ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ เทศบาลตำบลปัว โดย นางยุภา ปัญญาวรรณักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และนางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมในงาน วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้ โดยได้ร่วมในการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร และผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลปัว ในการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะตามนโยบายของจังหวัดน่าน จังหวัดสะอาด อำเภอสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด โดยมีส่วนผลักดันให้เทศบาลตำบลปัว ได้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด รางวัลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563 อีกทั้งนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบเงินให้แก่ชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร และผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลปัว ในการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนเรื่องการจัดการขยะตามนโยบายของจังหวัดน่าน จังหวัดสะอาด อำเภอสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด
บุคคลต้นแบบด้านต่าง ๆ
ด้านบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับสังคม
1. นางทองเงิน กุลธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านขอน หมู่ 1 ตำบลปัว
2. นายเจษฎา สุทธหลวง ผู้ใหญ่บ้านร้อง หมู่ 4 ตำบลปัว
3. นายปัญญา พรหมรักษ์ ผู้ใหญ่นาป่าน หมู่ 1 ตำบลสถาน
4. นายวิทยา ทะนุ ผู้ใหญ่บ้านไร่รวงทอง หมู่ 6 ตำบลปัว

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม
1. นายอนุพงษ์ พิสุทธ์ธราสาร ผู้ใหญ่บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 ตำบลวรนคร
2. นายยงยุทธ จันพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร
3.นายอุดร ภิมาลย์ ผู้ใหญ่บ้านสวนดอก ตำบลวรนคร
4. นางรัตนา ศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านต้นแหลง หมู่ 2 ตำบลไชยวัฒนา
5. นายนิคม ไชยโย ผู้ใหญ่บ้านป่าหัด หมู่ 2 ตำบลปัว

ด้านจิตอาสา
1. นายยงค์ หาญยุทธ กำนันตำบลปัว
2. นายธวัช พันชน ผู้ใหญ่บ้านป่าลาน
3.นายธนเดช สุทธหลวง ผู้ใหญ่บ้านปรางค์พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลปัว
4. นางภัทรนันท์ กองเสือ ผู้ใหญ่บ้านปรางค์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลปัว

ด้านวัดต้นแบบ (วัดสีเขียว) วัดบ้านร้อง
ด้านโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนจัดการขยะ) โรงเรียนบ้านร้อง
ด้านสถานประกอบการรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงแรมปวินศิลท์