โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

         วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอาวุโส อำเภอปัว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ. อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
การจัดโครงการเป็นการนำขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดน่าน นำส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แต่ละที่ก็จะรวบรวมและนำส่งขยะอันตราย ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โดยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปัว ได้จัดให้มีถังขยะอันตราย ณ ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน มีการเก็บรวบรวมไว้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัว และรอการกำจัด ตามโครงการบริหารจัดการขยะ ต่อไป พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะอันตรายกับให้ 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว