การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

 

เทศบาลตำบลปัว จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายอุทิศ จิตอารี ประธานสภาเทศบาลตำบลปัว เปิดประชุม และมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ  จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยที่ประชุมได้รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีการเสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 แปรญัตติ , วาระที่ 3 ลงมติ และขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักปลัดเทศบาล
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัวร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลปัว จำนวน 2 ท่าน