ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง งดใช้อาคารของเทศบาลตำบลปัว กรณี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

– งดใช้อาคารโรงแปรรูปเนื้อสัตว์เทศบาลตำบลปัว และอาคารประกอบ ตั้งแต่วันที่ 3-10 กันยายน 2564
– งดใช้อาคารศูย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว และอาคารประกอบ ตั้งแต่วันที่ 3-17 กันยายน 2564
– งดใช้อาคารตลาดสดเทศบาล 1 (บน) และบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 4-5 กันยายน 2564
– งดใช้อาคารตลาดสดเทศบาล 2 (ล่าง) และบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 4-5 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564