ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว กรณีเหตุพิเศษ
เพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว จึงขอทำการปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 17 กันยายน 2564 และทำการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 20 กันยายน 256
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564