การอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน

การอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน

โดยอบรมผ่านระบบอเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

 

บรรยายเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ

 

การบรรยาย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ