ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(
COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด ทำลายเชื้อตามหลักอนามัย บริเวณที่กักตัว กรณี พบผู้ป่วยยืนยัน บริเวณบ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว นายนิคม ไชยโย ผู้ใหญ่บ้าน คณะ อสม.บ้านป่าหัด หมู่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้