ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว
ดำเนินการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลปัว โดยชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 โดยทำความสะอาด ทำลายเชื้อตามหลักอนามัย บริเวณสถานที่ ที่ผู้ป่วยได้ใช้บริการที่ปรากฏบน Timeline (ไทม์ไลน์) ในพื้นที่เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว นายเจษฎา สุทธหลวง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร้อง คณะ อสม. นายอนุพงษ์ พิสุทธิ์ธนาสาร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมการปฏิบัติงานครั้งนี้