กิจกรรมการสรุปแและถอดบทเรียนการจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน เฟสที่ 1 บ้านขอน หมู่ที่ 1 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว

กิจกรรมการสรุปแและถอดบทเรียนการจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน
เฟสที่ 1 บ้านขอน หมู่ที่ 1 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว

            วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน เฟสที่ 1 บ้านขอน หมู่ที่ 1 บ้านป่าหัด หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน หมู่ที่ 5 ตำบลปัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ของทั้ง 3 หมู่บ้าน นางทองเงิน กุญธรไชยศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขอน นายนิคม ไชยโย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าหัด นายธวัช พันชน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน พร้อมด้วยตัวแทนสุดยอดรัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หมู่บ้านเฟสที่ 1 ร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนสุดยอดครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หมู่บ้านเฟสที่ 1 จำนวน 30 ครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป รวมถึงกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการขยะหมู่บ้านเฟสที่ 1