ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว และหอประชุม บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 ตำบลวรนคร

ชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการทำความสะอาด เพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว และหอประชุม บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 ตำบลวรนคร

 

09