เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab) ในรอบที่ 2 ของนักเรียน ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษาเทศบาลตำบลปั

วันที่ 9 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัว ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Swab) ในรอบที่ 2 ของนักเรียน ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษาเทศบาลตำบลปัว
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปัว ได้กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเข้ารับตรวจครั้งนี้
ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว ปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 17 กันยายน 2564 และทำการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 20 กันยายน 2564