ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประชุมประชาคม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยที่ประชุมได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปัว กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา และพิจารณาโครงการของแผนชุมชนตามความต้องการของประชาชน โครงการของหน่วยงาน และโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น