กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2 บ้านไร่รวงทอง หมู่ ๖ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2
บ้านไร่รวงทอง หมู่ ๖ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

         วันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสรุป และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน เฟสที่ 2 ณ บ้านไร่รวงทอง หมู่ 6 ตำบลปัว อำเภอปัว จัวหวัดน่าน นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย นายวิทยา ทนุ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่รวงทอง ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมโดย จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของบ้านไร่รวงทอง หมู่ 6 ตำบลปัว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไป