เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2564

เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ทุกส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปัว
โดยที่ประชุมได้มีการเพื่อพิจารณาการเปิดศูนย์สังเกตุอาการเริ่มป่วย (สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) การพิจารณาการจ้างเหมาบริการของเทศบาลตำบลปัว กำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสลีเมือง สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงการปรับปรุงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย