กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านต้นแหลง หมู่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

กิจกรรมการสรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน บ้านต้นแหลง หมู่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการสรุป และถอดบทเรียนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ บ้านต้นแหลง หมู่ 2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จัวหวัดน่าน โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยนางรัตนา ศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นแหลง ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
โดยกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมโดย จ่าเอกสถิต พงษ์เจตสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนางสาววงวรรณ เทพอาจ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของบ้านต้นแหลง หมู่ 2 ตำบลไชยวัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป