รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน และเจ้าพนักงานธุรการ ดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว

ประชาสัมพันธ์ การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดำรงตำแหน่งสังกัดเทศบาลตำบลปัว
จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) สังกัด กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่
โทร 054791400 ต่อ 17