ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประเมินนวัตกรรม และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ประเมินนวัตกรรม และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน
ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

 

วันที่ 17 กันยายน 2564  เทศบาลตำบลปัว เทศบาลตำบลปัว โดยสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง นวัตกรรมการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเมินนวัตกรรม และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน ภายใต้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคม
สูงวัย โดยความร่วมมือขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว กล่าวต้อนรับคณะทีมวิจัย และเปิดการประชุม
ร่วมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวลภัสสินี บุญยศวรพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล พ.จ.อ.อุดร นัยทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง หัวหน้าโครงการวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญยานุวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และคณะทีมงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม เป็นการเสวนา และให้แนวคิด เส้นทางสู่ความสำเร็จการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ นำเสนอรายงานการปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว พร้อมกับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน