ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่มขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64

ฉีดฟรี ! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพิ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่มขยายเวลาถึง 31 ธ.ค. 64
 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และขยายประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีก 3 กลุ่ม
 
โดยกลุ่มที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ประกอบด้วย
7 กลุ่มเสี่ยงเดิม คือ
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
7. โรคอ้วน (มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
 
เพิ่มเติม 3 กลุ่มใหม่ ได้แก่
1. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19
2. ผู้อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากเสี่ยงต่อการระบาด (ทุกช่วงอายุ เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน)
3. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์(ทุกช่วงอายุ)
ทั้งนี้ ท่านสามารถขอฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)
ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสอบถาม โทร. 1330 สายด่วน สปสช.