ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการติดต่อราชการเทศบาลตำบลปัว

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ
ในการติดต่อราชการเทศบาลตำบลปัว

ยกเว้น กรณี ดังต่อไปนี้
1. กรณีจำเป็นต้องสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่เทศาบาลตำบลปัว เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ข่ายที่เกิดจากการจัดทำเอกสารนั้น
2.กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง