นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  ในวันที่ 27 กันยายน 2564  ซึ่งประธานสภาเทศบาลได้บอกนัดการประชุมสภาครั้งนี้ในที่ประชุม  การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564