การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปัว