กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของเทศบาลตำบลปัว ประจำปี 2564

กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดของเทศบาลตำบลปัว
ประจำปี 2564

          วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปัว โดยงานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการกิจกรรมสุ่มตรวจหาสารเสพติดกับพนักงาน โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาล ได้เปิดกิจกรรม และร่วมพบปะพนักงาน
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลปัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้มีการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานที่ราชการ และกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าใจถึงพิษภัยและประพฤติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด